Članek
Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varstvo čebel
Objavljeno Apr 12, 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ter v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, začenja aktivnosti obveščanja in osveščanja javnosti o pomenu pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS), s ciljem zaščite okolja in zdravja ljudi, s poudarkom na varovanju čebel, ki so eden ključnih indikatorjev čistosti okolja in imajo zelo pomembno vlogo pri kmetijski proizvodnji.


FFS so namenjena zatiranju škodljivih organizmov, ki negativno vplivajo na rast in razvoj ter skladiščenje rastlin in rastlinskih proizvodov. Zaradi načina delovanja in uporabe imajo ob nepravilni uporabi lahko negativne vplive tako na zdravje ljudi, kot tudi na okolje. Prav zaradi tega po uporabi FFS posežemo šele, ko smo izčrpali vse druge možnosti varstva rastlin. 

 

Osnovno načelo pravilne uporabe FFS je, da vedno uporabljamo le v Sloveniji registrirana sredstva in to zgolj za namene in na način, za katere je uporaba dovoljena. Pozorni moramo biti na odmerek, čas in število tretiranj ter karenco. Karenca je v dnevih izražen čas, ki mora preteči od zadnjega tretiranja do spravila pridelka. Zagotavlja nam, da bodo morebitni ostanki uporabljenega sredstva v ali na rastlinah minimalni, oziroma da na zdravje ljudi in živali ne bodo imeli negativnega vpliva. Posebej moramo biti pozorni tudi na morebitne omejitve uporabe in opozorila. Ker je uporabnik FFS v prvi vrsti najbolj izpostavljen FFS, in sicer pri pripravi škropilne brozge, med tretiranjem ter pri rokovanju s sredstvom, je izrednega pomena dosledna in pravilna uporaba zaščitne opreme. Vse te podatke najdemo na etiketi oziroma v navodilu za uporabo, ki ga moramo skrbno prebrati.

 

Škropilno brozgo pripravljamo na posebnih mestih za polnjenje in mešanje, kjer morebitno razlitje ne more doseči vodnih tokov in drenažnih jarkov. Ob večjih razlitjih je treba poklicati gasilsko ali policijsko postajo oziroma center za obveščanje in alarmiranje, na telefonsko številko 112. 

 

Za tretiranje s FFS uporabljamo brezhibno delujoče (pregledane!) naprave za nanašanje. Pri tretiranju je treba paziti, da škropilne brozge ne zanaša izven območja škropljenja. Nikoli se ne sme škropiti v vetrovnem vremenu!

 

Pri uporabi FFS mora uporabnik upoštevati varnostni pas med območjem škropljenja in vodno površino, ki je naveden na etiketi in navodilu za uporabo. Če ni drugače navedeno, znaša varnostni pas najmanj 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda, kot je določeno v zakonodaji s področja voda.

Posebno mesto pri uporabi FFS ima skrb za čebele in druge neciljne organizme, ki so izpostavljeni FFS z nabiranjem nektarja, cvetnega prahu in medene rose neposredno ob tretiranju s FFS. FFS, ki so škodljivi za čebele, so na etiketi označeni kot »Nevarno za čebele« in opremljeni s posebnim grafičnim znakom. 

 

Pri uporabi takih sredstev mora uporabnik FFS upoštevati naslednja navodila:

  • cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo,
  • uporaba sistemičnih, čebelam nevarnih FFS, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin,
  • uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen če je na etiketi in navodilu za uporabo navedeno, da je uporaba tega FFS v celoti prepovedana v času cvetenja.

Zakonska obveza o vodenju evidence o uporabljenih FFS velja za vse poklicne uporabnike. To so tisti, ki uporabljajo FFS za poklicno rabo, imajo izkaznico o znanju o ravnanju s FFS in z izkaznico lahko kupujejo vsa FFS. S primerjanjem podatkov o uporabi FFS, pojavu škodljivih organizmov v posameznih obdobjih ter rezultatu našega dela med leti, si bomo pridobili bogate izkušnje.

 

Z enako stopnjo previdnosti, kot samo uporabo FFS, moramo obravnavati tudi uporabo tretiranega semena.  Še zlasti je treba upoštevati sledeče:

  • pri polnjenju nasipnice sejalnice se iz vreče ne sme stresti prahu, ki je odpadel s tretiranega semena in je ostal v vreči;
  • izpraznjene vreče in odpadli prah v vrečah moramo odstraniti tako, kot določajo predpisi, ki urejajo nevarne odpadke;
  • setev semena koruze, tretiranega s FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, lahko izvedemo s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami le, če so opremljene z napravo, ki zmanjša odnašanje prašnih delcev z zračnim tokom, ki izstopa v okolico;
  • pri setvi semena, tretiranega s FFS, ki so označena kot pticam nevarna, moramo poskrbeti, da je posejano seme popolnoma prekrito z zemljo, morebitno raztreseno seme pa takoj pobrati in odstraniti.

Strokovno in odgovorno ravnanje s FFS ne pomeni zgolj njihove pravilne uporabe, temveč tudi skrb za odpadke in odpadno embalažo teh sredstev. Z njimi moramo ravnati kot z nevarnimi odpadki, izpraznjeno in pravilno očiščeno embalažo pa lahko vrnemo v trgovino s FFS, oziroma jo odnesemo na posebno zbirno mesto za očiščeno embalažo FFS.

 Dostopnost in uporaba FFS sta regulirani pravici, ki ju posameznik pridobi z izkazanim znanjem o ravnanju s FFS, predvsem z namenom, da z uporabo FFS ne povzroča nesprejemljivega tveganje za okolje in zdravje ljudi, ki sta temeljni pravici vseh državljanov. Zato je pravilno rokovanje s FFS velika odgovornost tako uporabnika kot tudi države.