Članek
Poziv k pravilni uporabi FFS
Objavljeno Mar 13, 2024

Nepravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS) lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in okolje. Pred prvimi spomladanskimi deli na njivah, v sadovnjakih in vinogradih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in Čebelarska zveza Slovenije pozivajo uporabnike k pravilni uporabi FFS.
Pravica do zdravega okolja je temeljna pravica vseh državljanov, zato je pravilna uporaba FFS velika odgovornost vsakega uporabnika teh sredstev. Dostopnost in uporaba FFS sta regulirani pravici, ki ju posameznik pridobi z izkazanim znanjem o ravnanju s FFS, z namenom, da z uporabo FFS ne povzroča nesprejemljivega tveganja za okolje in zdravje ljudi.
FFS se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred škodljivci in plevelom. Njihove učinkovine vsebujejo snovi, ki imajo lahko nevarne lastnosti in jih je treba zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja pred dajanjem v promet oceniti in določiti njihovo sprejemljivo uporabo. Slovenija in države članice Evropske unije spodbujajo in podpirajo alternativne metode varstva rastlin pred kemičnimi FFS, vendar so kemična FFS pri današnjem načinu kmetovanja še vedno potrebna.
MKGP in UVHVVR v prvi vrsti spodbujata okolju prijaznejše metode varstva rastlin in celovito ravnanje s kmetijskimi rastlinami. Med glavnimi preventivni ukrepi so izbira rastišča, kolobarjenje, čas in gostota setve oziroma sajenja, setev mešanih ali vmesnih posevkov ter uporaba odpornih sort.
Pri varstvu rastlin imajo prednost metode z nizkim tveganjem, kamor spadajo fizikalni ukrepi (na primer uporaba barvnih lepljivih plošč in mehansko zatiranje plevelov), biotehniški ukrepi (na primer masovni ulov škodljivcev), uporaba koristnih organizmov za biotično varstvo rastlin (na primer uporaba dvopike polonice za zatiranje listnih uši), uporaba FFS na podlagi izvlečkov, mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in podobnih snovi, uporaba osnovnih snovi (na primer soda bikarbona, kopriva in pivo) in uporaba FFS, dovoljenih za ekološko pridelavo.
Pridelovalec mora nasad ali posevek redno pregledovati ter na podlagi lastne presoje ter izkušenj izbrati najprimernejšo metodo varstva rastlin oziroma ustrezno kombinacijo metod. FFS uporabi le takrat, ko presodi, da z metodami varstva rastlin z nizkim tveganjem ni mogoče zagotoviti zadovoljivega učnika obvladovanja škodljivih organizmov.
V primeru uporabe FFS je treba upoštevati tudi informacije o pragu škodljivosti, primernem času uporabe FFS in druge nasvete o uporabi tistih FFS, ki so ciljno naravnana za čim manjšo škodljivost za zdravje ljudi, neciljne organizme in okolje.
Glavna načela, ki jih mora upoštevati vsak uporabnik FFS:

1. V Sloveniji je dovoljeno uporabljati le FFS, za katera je bila izdana odločba o registraciji, dovoljenje za nujne primere, dovoljenje za vzporedno trgovanje ali dovoljenje za raziskave in razvoj.
2. Uporaba FFS je dovoljena le na gojenih rastlinah in zoper škodljive organizme, ki so navedeni na etiketi FFS in navodilu za uporabo.
3. Setev semena, tretiranega s čebelam nevarnim FFS, lahko izvajamo s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami le, če so opremljene z napravo za zmanjšanje odnašanja prašnih delcev z zračnim tokom v okolico.
4. S prazno embalažo je treba ravnati v skladu z navodili proizvajalca oziroma navodili za uporabo FFS.
5. Ne škropimo v vetrovnem vremenu. Preprečiti je treba zanašanje škropilne brozge na sosednje njivske in urbane površine.
6. Pri delu s FFS je treba uporabiti primerno vzdrževano in predpisano osebno varovalno opremo.
7. Škropilno brozgo in spiranje naprav pripravljamo na mestu, namenjenemu polnjenju in mešanju FFS, ki je ustrezno opremljeno in zavarovano, da morebitno razlitje ne doseže vodnih virov in odtočnih kanalov. V primeru tretiranja parcel, ki se nahajajo v bližini voda, je treba upoštevati varnostne pasove, ki so navedeni v navodilu za uporabo ali določeni s predpisi, ki urejajo področje voda.

FFS, ki predstavljajo tveganje za čebele in druge opraševalce, so označena z znakom »Nevarno za čebele«. Pri uporabi teh sredstev je treba upoštevati naslednje:

cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS dosegla;
uporaba sistemičnih čebelam nevarnih FFS je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin;
uporaba kontaktnih čebelam nevarnih FFS v času cvetenja gojenih rastlin in v dnevnem času ni dovoljena; dovoljena je le v nočnem času – dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen, če je na etiketi in navodilu za uporabo navedeno, da je uporaba takega sredstva v celoti prepovedana v času cvetenja;

pri uporabi čebelam nevarnih FFS mora uporabnik pri nanosu paziti, da ne pride do zanašanja na sosednje površine s cvetočimi rastlinami.

Ključni dejavnik za pridelavo kakovostne in varne hrane ter varovanje zdravja ljudi in okolja, ki sledi skupnim prizadevanjem za vzpostavitev trajnostne kmetijske pridelave v Evropski uniji, je usposabljanje pridelovalcev in uporabnikov FFS.
Več informacij:
Fitofarmacevtska sredstva
Nasveti za integrirano varstvo rastlin, Kmetijski inštitut Slovenije
Priročnik Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS

#tehnologija #društva #čebelarstvo #czs