Članek
Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu
Objavljeno Jun 03, 2024

Objavljen je Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2023

V petek, 31. maja 2024, je bil v Uradnem listu RS št. 44/24 objavljen Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2023. Agencija bo upravičencem, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, izdala informativne odločbe po uradni dolžnosti do najpozneje 31. julija 2024, kar pomeni, da vlaganje vlog ne bo potrebno.

Odlok je bil pripravljen kot odziv na škodo v čebelarstvu v letu 2023, ki je nastala zaradi slabih vremenskih razmer, zaradi česar se je zmanjšalo medenje medovitih rastlin.

POGOJI ZA PRIDOBITEV FINANČNE POMOČI
Pogoji za pridobitev pomoči so navedeni v 4. člena Odloka.

Do pomoči so upravičeni čebelarji, vpisani v Centralni register čebelnjakov (CRČ), katerih kmetijska gospodarstva imajo standardni prihodek za čebele za leto 2022 najmanj 4.000 evrov in delež standardnega prihodka za čebele v skupnem standardnem prihodku kmetijskega gospodarstva za leto 2022 najmanj 50 odstotkov ter izpolnjujejo pogoje glede pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja. Do finančne pomoči so upravičeni tudi čebelarji (fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki), ki niso vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in niso uživalci pokojnine.

Upravičenci morajo biti kot nosilci ali člani kmetije vpisani v Register kmetijskih gospodarstev (vpis mora biti urejen na dan uveljavitve odloka) ter imeti odprt transakcijski račun. Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini, ki presega 50 eurov, pri čemer se izpolnjevanje tega pogoja preverja na dan uveljavitve odloka ali peti dan po uveljavitvi Odloka.

VIŠINA FINANČNE POMOČI
Pomoč znaša 14 evrov na čebeljo družino za upravičence, ki so pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovani po zavarovalnih podlagah, opredeljenih v Odloku. Za upravičence, ki so fizične osebe in niso pokojninsko in invalidsko zavarovane ter niso uživalci pokojnine, znaša pomoč 6 evrov na čebeljo družino.

Finančna pomoč se izplača upravičencu glede na število čebeljih družin v čebelnjakih, prijavljenih v CRČ na dan 30. junij 2023.

#ekonomika #društva #čebelarstvo #czs #aktualno