Članek
Vabimo vas k oddaji ponudbe za dobavo poslovnih daril v obliki darilnih paketov
Objavljeno Jun 06, 2024

Vabimo vas k oddaji ponudbe za dobavo poslovnih daril v obliki darilnih paketov medu

Bistvene zahteve naročnika:

Ponudnik mora zagotoviti:

- v letu 2024, do 20. 8. 2024 3.000 (tri tisoč) 212 ml kozarcev medu slovenskega porekla visoke kakovosti (iz shem kakovosti: SMGO ali Kočevski gozdni med ali Kraški med ali ekološki), ki bodo ustrezno deklarirani;
- v letu 2025, najkasneje do 20. 8. 2025 3.000 (tri tisoč) 212 ml kozarcev medu slovenskega porekla visoke kakovosti (iz shem kakovosti: SMGO ali Kočevski gozdni med ali Kraški med ali ekološki), ki bodo ustrezno deklarirani;
- 6.000 darilnih papirnatih vrečk znamčenih z barvnim logotipom podjetja, ki bo izbranemu ponudniku znan ob podpisu pogodbe, v katere bo vložil posamezne kozarce medu slovenskega porekla;
- da bo med polnjen v kozarcih za med slovenskih čebelarjev;
- da bo jamčil, da je med pridelan in polnjen v skladu s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu;
- da so kozarci medu opremljeni z deklaracijo, ki je v skladu z veljavno zakonodajo in prelepkami;
- vzorec medu posamezne serije posredoval na ČZS;
- deklaracijo na kozarcih, material in oblikovanje darilne vrečke poslal v predhodno potrditev na ČZS;
- celotno pošiljko najkasneje do 20. avgusta posameznega leta (2024 in 2025) dostavil v Ljubljano, po predhodnem dogovoru s ČZS.

ČZS se zavezuje, da bo:

- zagotovil ustrezno grafično datoteko z barvnim logotipom podjetja, ki jo bo izbrani ponudnik uporabil izključno za namene predmeta te pogodbe;
- v najkrajšem možnem času potrdil material in oblikovanje darilne vrečke;
- z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Ponudba: Ponudnik mora ponuditi ceno na enoto ene znamčene darilne papirnate vrečke z opremljenim in napolnjenim kozarcem medu. Ponudbena cena (v EUR, DDV mora biti zajet v ceni - v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!, če je ponudnik zavezanec za DDV) zajema dobavo razpisanega blaga po načelu fiksne cene fco. Ljubljana.

Rok plačila:
30 dni po opravljeni storitvi in izstavljenem računu z dobavnico.

Merilo izbora: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako ceno, bo izbor izbranega ponudnika (ob prisotnosti ponudnikov) izveden z žrebom.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 (dva) meseca od roka, določenega za oddajo ponudbe. Ponudnik mora v ponudbi navesti naslov, elektronski in internetni naslov, matično število, ID številko za DDV (če je zavezanec za DDV).

Ponudbo ponudnik podpiše in žigosa (če posluje z žigom) ter pošlje najkasneje do 14. 06. 2024 (poštni žig) po navadni pošti na Čebelarsko zvezo Slovenije, Brdo 8, 1225 Lukovica, oz. prinese v pisarno Čebelarske zveze Slovenije najkasneje do 14. 06. 2024 do 10. ure. Ponudba mora na ovojnici vsebovati pripis: »Zbiranje ponudb za dobavo medu – NE ODPIRAJ«.

Dodatne informacije prejmete na telefonski številki 040 436 514.

Odločitev o izbiri bo znana najkasneje 20. 06. 2024. Razpisovalec si dovoli, da ne izbere nobenega ponudnika, v kolikor bo ponudba višja, kot ima razpisovalec razpoložljiva sredstva.

#tajništvo #društva #čebelarstvo #czs